02 2643 – 106
 

Обезбедување на квалитет и техничка документација

Како ABENA се грижи за усогласеност со Регулативата за медицински помагала